RODO

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLNA CHATKA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy (85-868) , przy ul. A.G. Siedleckiego 12.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz dziecka uczęszczającego do Przedszkola prowadzonego przez Fundację Nowe Pokolenie jest Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, A.G. Siedleckiego 12, 85-868 Bydgoszcz. Z Fundacją można kontaktować się pod adresem e-mail fundacja@nowe-pokolenie.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji;

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 • Kontakt do administratora danych osobowych: email: fundacja@nowe-pokolenie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora ul. A.G. Siedleckiego 12, 85-868 Bydgoszcz.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Dane osobowe dzieci oraz dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych podawane są przez rodziców lub opiekunów prawnych bezpośrednio w momencie zgłoszenia chęci zapisania dziecka do Przedszkola.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia dziecka do Przedszkola, a także sprawowania nad dzieckiem opieki na terenie Przedszkola. Administrator danych, przetwarza zarówno dane kontaktowe, jak również dane identyfikacyjne. Z uwagi na specyfikę Przedszkola – prowadzonego na rzecz dzieci objętych autyzmem – Administrator przetwarza także dane dotyczące zdrowia.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 1. Dane osobowe dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy o opiekę nad dzieckiem w Przedszkolu, w tym również do obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz f oraz art. 9 ust 2 lit f RODO]
 2. Przetwarzanie danych osobowych dzieci w Przedszkolu jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) – [podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych]
 3. Dane osobowe dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych Fundacji – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO]
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Przedszkola/Fundacji, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa w zakresie archiwizacji dokumentacji. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że ich podanie wynika z przepisów prawa (kodeksu pracy, prawa z zakresu ubezpieczeń, czy podatków).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia nauki w przedszkolu. Zgodę można wycofać w każdym momencie pisząc na adres fundacja@nowe-pokolenie.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.

PODMIOTY, KTÓRYM FUNDACJA UDOSTĘPNIA DANE

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom przetwarzającym należącym do grupy podwykonawców – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

JAKIE SĄ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?

Osoby, których dane dotyczą mają w zakresie swoich danych osobowych prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych – prawo to realizowane jest przez uzyskanie od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do uzyskania informacji w zakresie wynikającym z art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych osobowych – prawo to realizuje się przez żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne,
 3. usunięcia danych osobowych – prawo to realizuje się poprzez żądanie od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 17 RODO [prawo do bycia zapomnianym], m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO – do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia.

INFORMACJA DODATKOWA

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego. nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo. nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom!