Przedszkole Niepubliczne Przedszkolna Chatka jest miejscem przyjaznym wszystkim dzieciom. Zapewnia im bezpieczną przestrzeń, a w ramach bogatej oferty zajęć dodatkowych umożliwia wszechstronny rozwój.

Doświadczona kadra terapeutyczna dba o rozwój i wyrównywanie szans u dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i/lub orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego. Wspiera także nauczycieli – wychowawców oraz służy radą i wsparciem dla rodziców wszystkich Przedszkolaków. Na wniosek rodziców może także przeprowadzić obserwację i diagnozę dziecka w grupie przedszkolnej.

Nasz wielospecjalistyczny zespół terapeutyczny umożliwia udział w następujących formach terapii:

  • Terapia logopedyczna

  • Terapia ręki

  • Integracja sensoryczna

  • Fizjoterapia

  • Trening słuchowy
    Neuroflow©

  • Zajęcia
    z oligofrenopedagogiem

Bazując na diagnozie dziecka oraz przeprowadzając samodzielne obserwacje i testy, zespół tworzy Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla każdego dziecka, wskazując w nim kierunki i formy pracy. Dodatkowo w ramach współpracy z rodzicami proponujemy cykliczne spotkania, podczas których omawiamy program, postępy dziecka, napotkane trudności oraz tworzymy wskazówki do pracy w domu.

Wszystkie zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, a każde ćwiczenie jest przemyślane i dopasowane do dziecka i jego aktualnych potrzeb i możliwości.